HomeOver Bună ZiuaNieuwsMeehelpenAnbi & BestuurContact
activiteiten ondersteuning geschiedenis info Covid-19Geschiedenis

 

In 1994 vertrokken twee Nederlandse vrijwilligers naar Roemenië om te gaan helpen in kindertehuizen, waar de toestand slecht was, zoals bleek na de val van Ceausescu. Zij realiseerden zich dat er veel meer en gestructureerde hulp nodig was en daarom is in 1996 de Stichting “Bunã Ziua” kinderen in Roemenië opgericht.

 

 

Bunã Ziua werkt in het district Vaslui en de plaats Bãrlad in het Moldavische gedeelte van Roemenië. In de loop van de jaren werd in Roemenië een groot aantal activiteiten uitgevoerd.

 

Enkele activiteiten zijn:

 

1998-2002 Vrijwilligersactiviteiten

In de zomer gingen Nederlandse vrijwilligers naar Roemenië om de kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. De activiteiten van de Nederlandse zomervrijwilligers zijn inmiddels volledig overgenomen door Roemeense vrijwilligers. Deze organiseren niet alleen in de zomer, maar ook in de weekenden activiteiten. Een unicum voor Roemenië! De door sponsoracties en ‘Wilde Ganzen’ gefinancierde projecten zijn in 2006 en 2007 uitgevoerd. In deze projecten hebben 12 vrijwilligers onderwijsondersteunende, recreatieve en socialiseringsactiviteiten voor 50 kinderen in de jeugd- en gehandicaptenzorg uitgevoerd. Veel vrijwilligers hebben zich vol enthousiasme voor de kinderen ingezet en de kinderen hebben genoten. Ook de zomeractiviteiten, het vermaken van de kinderen tijdens de vakantie, zijn goed verlopen. Bună Ziua Nederland heeft het ontwikkelen en uitvoeren van vrijwilligersprojecten met kennis en financiële middelen ruim 10 jaar ondersteund. Op onze kennis kan men een beroep blijven doen. Met betrekking tot de financiering hebben we met Bună Ziua Roemenië afgesproken dat zij in 2008 het vrijwilligerswerk zonder financiële ondersteuning uit Nederland zal voortzetten. Informatie over de huidige ontwikkelingen treft u onder activiteiten aan.

 

1996 – 2004 Transporten

Naast het geven van immateriële hulpverlening kwam Bună Ziua ook tegemoet aan vragen om materiële ondersteuning. Daarom werden gedurende een groot aantal jaren hulptransporten vanuit De Lutte georganiseerd. Achter het verlenen van deze materiële ondersteuning is in 2004 een punt gezet.

 

1999-2002 Family-type werken

Vooruitlopend op de toetreding van Roemenië bij de Europese Unie, werden er in 1997/1998 nieuwe kinderbeschermingswetten ingevoerd. De “Nationale Autoriteit voor Kinderbescherming en Adoptie” uit Boekarest vond dat het werk van Bună Ziua precies aansloot bij de nieuwe visie op het meer individu-gericht werken met aandacht voor de behoeften van ieder kind. Zij verzocht Bună Ziua om een handleiding voor het invoeren van de nieuwe manier van benadering en werken te ontwikkelen. Tevens werd Bună Ziua gevraagd om de invoering in de hele regio te ondersteunen. Hiervoor stelde het Ministerie van Buitenlandse Zaken een zgn. Matra subsidie van fl. 662.642,00 (€ 300.693,00) beschikbaar. De invoeringsmethodiek werd beschikbaar gesteld aan andere organisaties en regio’s.

 

2000-2002 Video Interactie Training (VIT)

Eén van de hulpmiddelen in de begeleiding van ouders en kinderen is de videocamera. Medewerkers van Bună Ziua Roemenië en de Directie voor Kinderbescherming zijn opgeleid tot “VIT-worker” . Enkelen van hen zijn opgeleid tot “VIT-supervisor”. Daarnaast is Bună Ziua Roemenië sinds 2006 partner in een Europees project, samen met VIT- partners uit Nederland, Tsjechië, Hongarije en Schotland waarin VIT landelijk wordt ingevoerd. Het project is afgerond en het is helaas niet gelukt een nationale Roemeense organisatie (SPINROMANIA) op te richten. Deze organisatie zou kunnen zorgen voor scholing, training en supervisie. Nu doen de betrokken instellingen het zelf. Bună Ziua Roemenië doet het in samenwerking met de Directie voor Kinderbescherming in Vaslui.

 

2002-2003 Integratie Project

Geconstateerd werd dat het voor jongeren van 18 jaar bijna onmogelijk was, om na het verlaten van het tehuis, zelfstandig te leven en goed in de maatschappij te integreren. Op verzoek van Locale Directie voor Kinderbescherming werd besloten om samen te werken aan het Integratieproject voor jongeren. Maar liefst 10 van de 12 jongeren vonden woonruimte en een baan! In 2003 is de uitvoering van het project overgedragen aan de locale Directie voor Kinderbescherming. Aanvankelijk had men de appartementen in bruikleen en enige jaren geleden is het eigendom overgedragen aan de locale Directie voor Kinderbescherming.

 

2002-2005 Project samenwerking Jarabee-DGPC*- Bună Ziua

Dit was een samenwerkingsproject tussen Jarabee Jeugdzorg in Twente, de Directie voor Kinderbescherming* in Vaslui en Bună Ziua Roemenië. Nederlandse deskundigen hebben in Roemenië trainingen gegeven op o.a. de terreinen van management, kwaliteitszorg en methodiekontwikkeling. Ook zijn er voor diverse projecten trainingen georganiseerd, zoals voor het hiervoor genoemde Integratieproject voor jongeren en het toekomstige “Support program for the child and the family” van Bună Ziua. De voorloper van het Playroom Project. Daarnaast zijn diverse tegenbezoeken georganiseerd van Roemeense medewerkers aan Nederland. Het uitwisselen van praktijkervaring was voor beide partijen zeer verrijkend. Na de beëindiging van het project in 2005, kunnen Roemeense collega’s nog steeds met inhoudelijke vragen terecht kunnen bij Nederlandse jeugdhulpverleningsorganisaties.

 

2006-2007 Playroom Project

In dit project werd dagbehandeling gegeven aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Er werkten deskundige mensen die kinderen met problemen kunnen helpen. Ook de ouders en pleegouders van de kinderen worden begeleid. Het project had een duur van 1 jaar en is gestart in oktober 2006 en werd gefinancierd door Bună Ziua Nederland en door CNF, de Samenwerkende Fondsen voor Midden- en Oost-Europa. Aan het project hebben 25 kinderen deelgenomen en is zowel inhoudelijk als organisatorisch goed uitgevoerd. Het project krijgt een vervolg. Hierover treft u informatie aan onder projecten 2008-2009.

 

2008-2014 Counseling Centrum for Parents and Children

Ook in dit project wordt dagbehandeling gegeven aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die extra zorg nodig hebben. De medewerkers maken gebruik van spel- en sociaal-emotionele therapie, logopedie en pedagogische begeleiding. Ook de ouders en pleegouders van de kinderen worden begeleid. In jaren 2008 en 2009 hebben 90 kinderen en hun (pleeg-)ouders daghulp gehad en de kosten bedroegen € 80.000,00 per jaar. 50% van de kosten werd gefinancierd door het Roemeense Ministerie van Sociale zaken en Welzijn en 50% door Nederlandse sponsoren. In 2010 en 2011 werden de subsidieaanvragen niet in behandeling genomen door het Roemeense ministerie en werden de activiteiten beperkt voortgezet. Eind 2011 zijn de activiteiten uitgebreid en de verwachting is dat voor 2013 weer subsidie aangevraagd kan worden.

 

2010 Voortzetting ambulante jeugdzorg, logopedie en advieswerk

Hiervoor geldt hetzelfde als het counseling centrum. Bună Ziua verzorgde in 2010 logopedie voor 25 ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis van Barlad. De kosten werden gedeeltelijk door het ziekenhuis betaald. Deze logopedie wordt nog steeds verzorgd en gefinancierd uit Nederlandse giften.